ช่วงบ่ายวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด พร้อมทั้งบรรยาย การนำองค์กร เพื่อการพัฒนา ซึ่งได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561 จากนั้น คณะฯ ได้ดูงาน ด้านฟาร์มโคนม โรงงานนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก และ Milk Land ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี