วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ และ ผู้บริหาร อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วย รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ที่ได้นำ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI 13) มาดูงาน “โคนมอาชีพพระราชทาน” และเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และโรงงานนม อ.ส.ค. จากนั้น คณะฯได้เข้าร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ ไทย-เดนมาร์ค มินิฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 9 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี