เช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี โดยมีประเด็นการให้สัมภาษณ์ในเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) อ.ส.ค.
มีการบริหารจัดการด้าน CSR อย่างไรบ้าง ซึ่งเนื้อหาการสัมภาษณ์มุ่งเน้น การให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษาในการนำไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และสามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาในภายภาคหน้า ณ ห้องประชุม อ.ส.ค. ชั้น 4 กรุงเทพฯ

 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.