ช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นวิทยากร การเสวนาเรื่อง “นมไทย…วิกฤตและอนาคต” ร่วมกับผู้แทน จากหน่วยงานภาคเอกชน และสหกรณ์ ผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งจัดโดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จากนั้น ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ซึ่งเป็นบุคลากร ที่เคยปฏิบัติงาน ที่อ.ส.ค. และได้ร่วมงานวิจัย เป็นวิทยากร ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และนักส่งเสริม อ.ส.ค. ภายในงาน อ.ส.ค. ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ใหม่โยเกิร์ตออร์แกนิค ให้แก่ผู้ร่วมงานเสวนา ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน