บ่ายวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าเยี่ยม หจก.ต่อ ยอดทรัพย์ ผู้แทนจำหน่ายนม UHT ไทย-เดนมาร์ค เขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมและ หารือกับนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ และนางอมร พุฒิพิริยะ ประธาน บริษัทธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ผู้ค้าส่งรายใหญ่ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นคู่ค้าของ หจก.ต่อยอดทรัพย์ เพื่อวางแผน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปี 2562