เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัล การประกวดโคนมประเภทที่ 2 โคนมอายุระหว่าง 15-18 เดือน ที่มี ดร.สายัณห์ บัวบาน จากกรมปศุสัตว์ นายสมเพชร ตุ้ยคำภีร์ จากสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย-โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน และ นายเสาร์ ศิวิจชัย หัวหน้ากองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม จาก อ.ส.ค. โดยมีฟาร์มโคนม ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 โคนมจาก โยธินฟาร์ม สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก จำกัด
  • รางวัลที่ 2 โคนมจาก เสี่ยเอิ๊กฟาร์ม บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด
  • รางวัลที่ 3 โคนมจาก สุพรรณาฟาร์ม สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก จำกัด
  • รางวัลชมเชยอันดับ 1 โคนมจาก ฐิติรัตน์ฟาร์ม สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด
  • รางวัลชมเชยอันดับ 2 โคนมจาก สถิตย์ฟาร์ม สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก จำกัด
    ณ ลานประกวดโคนม เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี