บ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัล การประกวดโคนมประเภทที่ 3 โคนมอายุระหว่าง 18-21 เดือน ที่มี ดร.สายัณห์ บัวบาน จากกรมปศุสัตว์ นายสมเพชร ตุ้ยคำภีร์ จากสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย-โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน และ นายเสาร์ ศิวิจชัย หัวหน้ากองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม จาก อ.ส.ค. โดยมีฟาร์มโคนม ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 โคนมจาก เลิศประไพฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จำกัด
  • รางวัลที่ 2 โคนมจาก SJ สมนึกฟาร์ม สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน ซับสนุ่น จำกั
  • รางวัลที่ 3 โคนมจาก แพรชมภูฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกั
  • รางวัลชมเชยอันดับ 1 โคนมจาก สุภาสิตฟาร์ม สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
  • รางวัลชมเชยอันดับ 2 โคนมจาก ชลอฟาร์ม สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
    ณ ลานประกวดโคนม เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี