เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรม “เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)” สำหรับผู้บริหาร อ.ส.ค.ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มธจ.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) จาก Big Data Experience Center เป็นวิทยากร พร้อมด้วยทีมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน )(สพร.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี