ช่วงบ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญาตรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 6 ทุนๆละ 5,000 บาท ได้แก่ 1.นายผดุงเกียรติ บุญปุตตะ 2.นส.สรัญญา สัพโส 3.นส.กรัณฑรัตน์ ในเวียง 4. นายธนพล. สารเดช 5.นส.กัญาณัฐ์ ไชยวรรณ 6.นส.กนกวรรณ สุใจจา โดยมี ผศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาอาจารย์และผู้บริหาร อ.ส.ค.เข้าร่วม ณ ห้องประชุม