ช่วงบ่ายวันที่ 28 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโคนมในประเทศไทย พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “การตลาดของกระบวนการผลิตน้ำนม” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ