วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมร่วมกับ คณะอนุกรรมการ CG/ CSR ประกอบด้วย นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ และ นายสุกิจ อุทินทุ ที่ปรึกษาด้าน CG/CSR ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. มวกเหล็ก เพื่อติดตามการดำเนินงานและจัดทำ Workshop การเขียนแผนงาน/โครงการให้กับ Owner เพื่อความชัดเจน และสร้างมิติ ด้าน CSR มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก