ช่วงเช้าวันที่ 19 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสงกรานต์ อ.ส.ค. และงานสังสรรค์พนักงานส่วนกลาง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ประธานสหกรณ์โคนม สมาชิกสหกรณ์โคนม ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อ.ส.ค. เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ภายในงานมีการรดน้ำขอพรผู้บริหาร อ.ส.ค. และประธานสหกรณ์โคนม จัดการละเล่น และรำวงย้อนยุค ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก