วันที่ 24 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมระดมความคิดเห็นและ Workshop FTA & Smart Agent โดยมี ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ดร.วรินรําไพ รุ่งเรืองจิตต์ และ อาจารย์บูรณินท์ รุ่งเรืองผล ทีมงานที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอแนวทางกลยุทธ์การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี( FTA ) และนำเสนอ รายงานการพัฒนาระบบ Smart Agent แก่ผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. ด้านการตลาด การขาย นักส่งเสริมและ ฝ่ายนโยบาย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี