เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ TPM สู่ Operational Excellence ครั้งที่ 2/2562 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเชิงยุทธ์ ปี 2562 บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี