วันที่ 26 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วม พร้อมด้วยสำนักงานภาคร่วมประชุม ผ่านทางระบบ Video conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก