ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Field day 2019 พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ภายในกิจกรรมมีการเสวนา หัวข้อ “เกษตกรตางภาคเหนือ เลี้ยงงัวนมจะใด ได้นมคุณภาพสูง” โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดังนี้
1.นสพ.คมป่าน บัวไพจิตร (นสพ.ชำนาญการ ปศุสัตว์ เขต5 กรมปศุสัตว์
2.คุณจนภพ กาญจนประดิษฐ์ (นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์ จ.เชียงใหม่)
3.ว่าที่ร้อยตรี วิเชียร สันภาวี (ประธานสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการจำกัด)
ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในการเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
ณ ลานกิจกรรม ศูนย์ราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่