ช่วงสายของวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ รายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ และรายการ Easy life ธรรมดีได้ดี เพื่อประชาสัมพันธ์ วันดื่มนมโลก(Word Milk Day) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 รณรงค์ให้คนไทยดื่มนมโคสดแท้ 100%ไม่ผสมนมผง ณ ร้านไทย-เดนมาร์ค (Thai-Denmark Milk Shop) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
จากนั้น ได้รณรงค์ให้พนักงาน อ.ส.ค. บริโภคนมเพิ่มขึ้น โดยมอบนมไทย-เดนมาร์ค ให้พนักงาน อ.ส.ค.ทุกคนดื่มนมฟรี ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่