วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับ ปี 2563 โดยมี ผศ. ดร.ธัชชัย ชื่นชม หัวหน้าโครงการฯ บริษัทคิวเรียส จำกัด พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ้แก่ผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้ทราบถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีดีจิทัลที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการร่วมกันระดมสมองในการกำหนดทิศทาง กรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก สำหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ในอนาคต ให้สอดคล้องกับพันธกิจ นโยบาย ของแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ S Ratchada Leisure Hotel กรุงเทพฯ