เช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Marketing Plan เพื่อจัดทำแผนการตลาดปี 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานการตลาด อ.ส.ค. เข้าร่วมสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ แวลลี่ย์ การ์เด้น รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี