วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัญจรพนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทั้งนี้ก่อนการประชุม ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เชิญชวน ผู้บริหาร ดื่มนม พร้อม แกะ พับกล่องเพื่อร่วมรณรงค์ในการรีไซเคิลกล่องนม