วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” พร้อมทั้งกล่าวถึงศาสตร์พระราชากับอาชีพพระราชทานและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานใหม่ ทั้งนี้รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน
ในการนี้หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ได้บรรยายเรื่องแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ส.ค. ,โครงสร้างองค์กร,วัฒนธรรมองค์กร,Career path และสวัสดิการและวินัย
นอกจากนี้ยังได้มีวิทยากรจากภายนอกนำพนักงานทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี