วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการนำเสนอผลงานและการประเมินโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล” ของทั้ง 15 ฝ่าย/สำนักงานภาค พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการ และ ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ อ.ส.ค. เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี