เช้าวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติรับมอบใบรับรอง ISO 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS)
ซึ่ง อ.ส.ค. ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจาก บริษัท BSI Group (Thailand) จำกัด โดยมีผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. พร้อมทีมที่ปรึกษาจากบริษัท T Net ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ