ช่วงบ่ายวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน มอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 6 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยมี ผู้บริหาร/พนักงาน อ.ส.ค. คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก