วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายน้ำนมโค ระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กับ สหกรณ์โคนมทั่วประเทศไทย จำนวน 38 สหกรณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี