ช่วงเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ได้รับเกียรติ เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นมไทย – เดนมาร์ค กับสังคมไทย ” ให้แก่ ครูมัธยมจังหวัดขอนแก่น อาจารย์และผู้นำนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประมาณ 200 คน โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวต้อนรับ และคุณทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี รองประธานสภาอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความขอบคุณ มอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น