ช่วงเช้าวันที่ 21ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้รับเชิญจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทย ให้กับนิสิต ปี 1 คณะเกษตรจำนวน 350 คน โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง) ให้การต้อนรับ ณ ตึกวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ