เช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ พูลศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) นางณัฐวีย์ ชัยมาลา รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ คณะผู้บริหาร ธ.ก.ส./อ.ต.ก.เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมฟาร์มโคนม และโรงงานนม อ.ส.ค.มวกเหล็ก
ช่วงบ่าย ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ในคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ 3 หน่วยงาน (อ.ส.ค., ธ.ก.ส., อ.ต.ก.) ณ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี