ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรม ตักบาตรนมสดพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้บริหาร/พนักงาน อ.ส.ค. ข้าราชการในพื้นที่ ตลอดจน ประธานสหกรณ์โคนม และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรนมสด ครั้งที่ 6 และรับฟังบรรยาย ธรรมะในฟาร์ม หัวข้อเรื่อง ” คุณธรรมนำองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี