วันที่​ 4 มีนาคม 2562​ ดร.ณรงค์ฤทธิ์​ วงศ์สุวรรณ​ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​พร้อมด้วย ผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะกรรมการตรวจรับการ​จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนโครงการพร้อมออกแบบโครงการการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร​ภาคเหนือตอนบน อำเภอห้างฉัตร​จังหวัดลำปาง ดูพื้นที่สถานที่​โครงการฯและประชุมกรรมการตรวจรับฯงวดที่​2 ณ​ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง​ จังหวัดลำปาง