เช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง การบรรยายข้อมูลการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอัมพวัลณ์ อยู่จุ้ย ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยให้ความรู้ในเรื่องของ การจัดโต๊ะอาหาร, การแต่งกาย, อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้บนโต๊ะอาหาร และ การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ณ โรงแรมดุสิต เพลส กรุงเทพฯ