เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 09.30 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากคุณธิดารัตน์ มุ่งดี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “กระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ตราวัวแดง ที่ได้มาตรฐานสากล”