วันที่ 13 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ฝั่งขาเข้า กรุงเทพฯ หลักกิโลเมตรที่ 132 )
โดย อ.ส.ค.ได้นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค แจกให้แก่ผู้สัญจรไป-มา พร้อมให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมทั้งร่วมรณรงค์งดดื่มแอลกฮอล์ และขับขี่อย่างปลอดภัยด้วย