วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.ร่วมรณรงค์ดื่มนมโคสดแท้ 100 % เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน (World Milk Day 2017)โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นกันอย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ เพื่อเป็นการ รณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจในสุขภาพ และบริโภคนมโคสดแท้ 100% กิจกรรมจัดขึ้น ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี