วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ บริเวณอาคาร 1962 อ.ส.ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลประกวดคุณภาพน้ำนมดิบ สำหรับสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 จำนวน 15 สหกรณ์ฯ โดยมีสหกรณ์ฯที่ชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 มีจำนวน 9 สหกรณ์ ฯที่มีปริมาณน้ำนมดิบน้อยกว่า 15 ตัน/วัน รางวัลชนะเลิศได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด
กลุ่มที่ 2 มีจำนวน 6 สหกรณ์ ฯที่มีปริมาณรับน้ำนมดิบมากกว่า 15 ตัน/วัน (สหกรณ์ขนาดใหญ่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ลำพญากลาง จำกัด