วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร/พนักงาน อ.ส.ค. ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ส.ค เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี