วันที่ 25 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ก่อนเริ่มการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ในเดือนมกราคม เพื่อให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาว อ.ส.ค. โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมในพิธี สักการะ ณ ศาลเจ้าพ่อบุญลือ ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ศาลพระพรหม และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี