บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม” ร่วมกับ คณะกรรมการ อ.ส.ค. โดยมีผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประกาศเจตจำนงในครั้งนี้ พร้อมร่วมลงนามเจตจำนง และกล่าวประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อ.ส.ค. อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ