ช่วงเย็นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานปิดการเเข่งขัน และมอบรางวัล กีฬาฟุตบอล 7 คน ไทย-เดนมาร์คคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์การบริโภคนม โดยมีทีมชนะเลิศทั้งสองประเภท คือ
1. ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมครองไทร
2.ประเภทอาวุโส รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมสระบุรีช่างทอง
การเเข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาฟุตบอล อ.ส ค.ส่วนกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี