ช่วงบ่ายวันที่ 28 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะสายงานด้านการตลาดและการขาย ซึ่งมีผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานสายงานด้านการตลาดและการขาย เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล บรรยายเรื่อง Marketing 4.0 : Growth Strategy/Distribution Channel Strategy ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี