วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธาน ปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มโคนมและการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม พนักงาน อ.ส.ค.เกษตรก่รจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 คน ร่วมโครงการครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี