ช่วงเช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp ครั้งที่ 8 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 61 คน พร้อมด้วยดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน ทั้งนี้มี น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวรายงาน ณ ลานประกวดโค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มวกเหล็ก จ.สระบุรี