วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคุณภาพน้ำนมดิบระหว่างสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
โดยประเภทรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.ประเภทสหกรณ์ขนาดเล็ก
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด
– รางวัลรองชนะเลศ อันดับ 1 ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จำกัด
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด
2.ประเภทสหกรณ์ขนาดใหญ่
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ลำพญากลาง จำกัด
– รางวัลรองชนะเลศ อันดับ 1 ได้แก่ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด
ทั้งนี้ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบกระเช้าและปฏิทิน อ.ส.ค.เพื่อสวัสดีปีใหม่ให้แก่ตัวเเทนจากทั้ง 15 สหกรณ์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคาร 1962 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี