ช่วงสายวันที่ 11 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดคุณภาพน้ำนมดิบระหว่างสหกรณ์โคนมในเขตภาคกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ประกอบด้วยรางวัลประเภทสหกรณ์ขนาดใหญ่ และรางวัลประเภทสหกรณ์ขนาดเล็ก พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี