วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับถึง 2 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นรับโดยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รับโดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ (อดีตผู้อำนวยการ อ.ส.ค.) โดยมี ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ