ช่วงเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัลแก่ฟาร์มที่ส่ง
โคนมเข้าประกวดโคนมประเภทที่ 4 อายุระหว่าง 21-24 เดือน (ไม่ผ่านการรีดนม) ดังนี้
– รางวัลที่ 1 โคนมจาก สเป๊กฟาร์ม สังกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด
– รางวัลที่ 2 โคนมจาก วิชาญฟาร์ม สังกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด
-รางวัลที่ 3 โคนมจาก ไปท์ฟาร์ม สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
-รางวัลชมเชยอันดับ 1 โคนมจาก สถิตย์ฟาร์ม สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
-รางวัลชมเชยอันดับ 2 โคนมจาก RuT Dairy Farm สังกัด บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด
โดยมีผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วม ณ ลานประกวดโคนม เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี