วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัลแก่ฟาร์มที่ส่ง
โคนมเข้าประกวดโคนมประเภทที่ 7 โคนมอายุมากกว่า 24 เดือน (ด้านรูปร่าง) ดังนี้
– รางวัลที่ 1 โคนมจาก ศรีอนันต์ฟาร์ม สังกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด
– รางวัลที่ 2 โคนมจาก หนุ่มนาฟาร์ม สังกัด สหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด
-รางวัลที่ 3 โคนมจาก สุชาติฟาร์ม สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
-รางวัลชมเชยอันดับ 1 โคนมจาก สุภาสิตฟาร์ม สังกัด ชมรมผู้ส่งโคนมเข้าประกวด
-รางวัลชมเชยอันดับ 2 โคนมจาก สุพรรณาฟาร์ม สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
โดยมีผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม ณ ลานประกวดโคนม เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี