ช่วงเช้าวันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นผู้แทนมอบรางวัลโครงการประกวดการแข่งขันลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยฝ่ายอำนวยการ โดย นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้ประกาศรายชื่อฝ่าย/สำนักที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
1. สายบริหารและอำนวยการ 16 ฝ่าย 1กอง
1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสดและผลิตภัณฑ์นม มูลค่า 30,000.- บาทได้แก่ ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
1.2 รางวัลชมเชย เงินสดและผลิตภัณฑ์นมมูลค่า 10,000.-บาท ได้แก่ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. สายอุตสาหกรรม
2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสดและผลิตภัณฑ์นมมูลค่า 30,000.-บาท ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
2.2 รางวัลชมเชย เงินสดและผลิตภัณฑ์นมมูลค่า 10,000.-บาท ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Appication Webex และ VDO Conference กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และสำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค