เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และปิดการประกวดโคนม ครั้งที่35 ชิงถ้วยพระราชทาน ในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานประกวดโค งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งผลประกวดโคนมสาวท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน(ด้านผลผลิต)
-รางวัลชนะเลิศได้แก่โคของ นายศราวุธ ก้อนคำ จากสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุน จำกัดให้ผลผลิต 41.5กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่โคของ นายสุชาติ ทองแย้ม จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 35.93 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่โคของนายสุภาสิต สูบกำปัง จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด ให้ผลผลิต 35.29 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่โคของนายสุภาสิต สูบกำปัง จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด ให้ผลผลิต 34.95 กก./วัน
-รางวัลชมเชย ได้แก่โคของนายสุภาสิต สูบกำปัง จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด ให้ผลผลิต 34.94 กก./วัน

ผลการประกวดโคนมประเภทโคนมมากไม่จำกัดอายุ (ด้านผลผลิต) ได้แก่
-รางวัลชนะเลิศได้แก่โคของนายสุภาสิต สูบกำปัง จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด ให้ผลผลิต 45.62 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่โคของ นายสุชาติ ทองแย้ม จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 44.25 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่โคของนายศราวุธ ก้อนคำ จากสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุน จำกัด ให้ผลผลิต 43.48 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่โคของนายสรวิชญ์ เหล็งหวาน จากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จำกัด ให้ผลผลิต 43.07 กก./วัน
-รางวัลชมเชย ได้แก่โคของนายสรวิชญ์ เหล็งหวาน จากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คปากช่อง จำกัด ให้ผลผลิต 42.73 กก./วัน