ช่วงบ่ายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และปิดการประกวดโคนม ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งผลประกวดโคนม มีดังนี้

ประเภทที่ 5 โคนมมากท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน
-รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่โคนมของ นายสุชาติ ทองแย้ม สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 40.69 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง สังกัด ชมรมผู้ส่งโคนมเข้าประกวด ให้ผลผลิต 34.88 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง สังกัด ชมรมผู้ส่งโคนมเข้าประกวด ให้ผลผลิต 33.31 กก./วัน
-รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่โคนมของ นายสุพัทร์ ทองสนิท สังกัด บริษัท ราชาแดรี่ จำกัด ให้ผลผลิต 32.45 กก./วัน
-รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่โคนมของ นายสุชาติ ทองแย้ม สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 31.92 กก./วัน

ประเภทที่ 6 โคนมมากไม่จำกัดอายุ
-รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง สังกัด ชมรมผู้ส่งโคนมเข้าประกวด ให้ผลผลิต 50.49 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง สังกัด ชมรมผู้ส่งโคนมเข้าประกวด ให้ผลผลิต 48.47 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่โคนมของ นายจิรัชยา ทองสนิท สังกัด บริษัท ราชาแดรี่ จำกัด ให้ผลผลิต 46.73 กก./วัน
-รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่โคนมของ นายสุภัทร ทองสนิท สังกัด บริษัท ราชาแดรี่ จำกัด ให้ผลผลิต 42.61 กก./วัน
-รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่โคนมของ นางสาวสุพรรณา นวลใย จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 42.01 กก./วัน

ประเภทที่ 5 โคนมมากท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน

ประเภทที่ 6 โคนมมากไม่จำกัดอายุ